1.  คำหมุนผดุงเวทย์
2.  บ้านนาทัน
3.  บ้านสี่แยกสมเด็จ
4.  บ้านหนองมะงง
5.  บ้านเหล่าสีแก้ว
6.  บ้านแห่เจริญวิทย์
7.  บ้านโพธิ์ไทร
8.  หนองบัวกลาง
9.  หนองบัวนอก
10.  เย็นสยามวิทยา
11.  โคกกลางสมเด็จ