1.  กุดค้าวเทพพิทยา
2.  กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
3.  คำยิ่งหมีมณีเวทย์
4.  คำเมยราษฎร์พัฒนา
5.  คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
6.  คำไผ่ประชาสามัคคี
7.  ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
8.  ชุมชนหนองยางวิทยาคม
9.  ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
10.  ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
11.  ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
12.  ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
13.  ทุ่งคลองวิทยา
14.  นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
15.  นางามวิทยา
16.  นาสีนวลวิทยา
17.  นาโกวิทยาสูง
18.  นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
19.  นาไคร้ประชาสรรค์
20.  บ้านกกตาล
21.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
22.  บ้านกลาง
23.  บ้านกุดตาใกล้
24.  บ้านคำกุงหนองอิดุม
25.  บ้านขุมขี้ยาง
26.  บ้านคำพิมูล
27.  บ้านคุย
28.  บ้านชาด
29.  บ้านดงมัน
30.  บ้านจอมศรี
31.  บ้านจาน
32.  บ้านดงหมู
33.  บ้านดอนอุมรัว
34.  บ้านดินจี่
35.  บ้านดงแหลม
36.  บ้านนากระเดา
37.  บ้านนาทัน
38.  บ้านนากุดสิม
39.  บ้านนาบอน
40.  บ้านบ่อแก้ว
41.  บ้านบึงทอง
42.  บ้านผึ้ง
43.  บ้านบึงโคกสะอาด
44.  บ้านวังมน
45.  บ้านม่วงกุล
46.  บ้านสร้างแก้ว
47.  บ้านสวนผึ้ง
48.  บ้านหนองผ้าอ้อม
49.  บ้านหนองผือ
50.  บ้านหนองขามป้อม
51.  บ้านหนองห้าง
52.  บ้านหนองม่วง
53.  บ้านหนองเม็ก
54.  บ้านหนองโง้ง
55.  บ้านหนองไผ่
56.  บ้านห้วยม่วง
57.  บ้านห้วยฝา
58.  บ้านห้วยแดง
59.  บ้านเก่าเดื่อ
60.  บ้านเหล่าสีแก้ว
61.  บ้านแห่เจริญวิทย์
62.  บ้านแก้งเดื่อ
63.  บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
64.  บ้านโคกโก่ง
65.  บ้านโนนชาด
66.  บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
67.  บ้านโนนศรีสวัสดิ์
68.  บ้านโนนสวรรค์
69.  บ้านโนนสะอาด
70.  บ้านโนนยาง
71.  บ้านโพธิ์ไทร
72.  บ้านโพนนาดี
73.  บ้านโพนแพง
74.  บ้านใหม่ชัยมงคล
75.  บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
76.  ยิ่งสันต์วิทยา
77.  รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
78.  สมสะอาดพิทยาสรรพ์
79.  สะพานหินวิทยาคม
80.  สมเด็จประชานุเคราะห์
81.  สังคมพัฒนา
82.  สามขาราษฎร์บำรุง
83.  สามัคคีวิทยาคม
84.  สูงเนินวิทยาคม
85.  หนองกุงสมเด็จ
86.  หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
87.  สามเพื่อนพัฒนา
88.  หนองขามวิทยา
89.  หนองบัวทองวิทยาเสริม
90.  หนองซองแมวผดุงวิทย์
91.  หนองบัวกลาง
92.  หนองบัวนอก
93.  หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
94.  หนองบัวใน
95.  หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
96.  หนองสระพังวิทยาคาร
97.  หนองห้างฉวีวิทย์
98.  หนองห้างอำนวยวิทย์
99.  หนองหญ้าปล้อง
100.  หนองแวงวิทยานุกูล
101.  หนองแสงวิทยาเสริม
102.  หนองโพนสูง
103.  หินลาดนารายณ์สาร
104.  อุปรีศรีวิทยา
105.  เย็นสยามวิทยา
106.  แจนแลนวิทยา
107.  แก่งพฤๅชัยวิทยา
108.  เหล่าไฮงามวิทยาสูง
109.  โคกนาดี
110.  โคกกลางสมเด็จ
111.  โคกหวายราษฎร์สามัคคี
112.  โป่งนกเปล้า
113.  ไค้นุ่นวิทยาพูน