1.  กลางหมื่นสงเคราะห์
2.  กุดลิงวิทยาคม
3.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
4.  คำคาราษฎร์บำรุง
5.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
6.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
7.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
8.  นาจำปา
9.  บ้านคำเม็ก
10.  บ้านม่วงวิทยาคม
11.  บ้านหนองกุงกลาง
12.  บ้านหนองม่วง
13.  บ้านห้วยยาง
14.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
15.  บึงสว่างวิทยาคม
16.  หนองกุงวิทยาคม
17.  หนองพอกวิทยายน
18.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
19.  หามแหโพนทองวิทยาคม
20.  เชียงเครือวิทยาคม
21.  แก่งนาขามสามัคคี
22.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
23.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
24.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
25.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ