1.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
2.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
3.  กลางหมื่นสงเคราะห์
4.  กุดลิงวิทยาคม
5.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
6.  กุดครองวิทยาคาร
7.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
8.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
9.  คอนเรียบอนุกูล
10.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
11.  ค้อจารย์วิทยา
12.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
13.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
14.  คำปลาฝาโนนชัย
15.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
16.  คำแคนราษฎร์วิทยา
17.  คำแคนวิทยา
18.  คำโพนคำม่วงวิทยา
19.  คำไผ่สงเคราะห์
20.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
21.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
22.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
23.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
24.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
25.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
26.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
27.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
28.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
29.  ดงน้อยวิทยา
30.  ดงน้อยสงเคราะห์
31.  ดงพยุงสงเคราะห์
32.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
33.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
34.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
35.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
36.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
37.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
38.  ด่านใต้วิทยา
39.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
40.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
41.  ท่านาจานวิทยา
42.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
43.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
44.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
45.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
46.  นาคูณวิทยา
47.  นาจำปา
48.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
49.  นามลวิทยาคาร
50.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
51.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
52.  นิคมลำปาววิทยา
53.  บ้านกุดแห่
54.  บ้านคำเม็ก
55.  บ้านคำเชียงวัน
56.  บ้านต้อนวิทยาคาร
57.  บ้านดอนสนวน
58.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
59.  บ้านนาวิทยาคม
60.  บ้านม่วงวิทยาคม
61.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
62.  บ้านลาดวิทยาเสริม
63.  บ้านม่วงวิทยายน
64.  บ้านสว่าง
65.  บ้านหนองกุงน้อย
66.  บ้านหนองกุงกลาง
67.  บ้านหนองช้าง
68.  บ้านหนองม่วง
69.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
70.  บ้านห้วยแสง
71.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
72.  บ้านแกวิทยายน
73.  บ้านเหล่าค้อ
74.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
75.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
76.  บ้านโคกกว้าง
77.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
78.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
79.  บ้านโหมนสงเคราะห์
80.  บึงวิชัยสงเคราะห์
81.  บึงสว่างวิทยาคม
82.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
83.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
84.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
85.  ภูปอวิทยา
86.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
87.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
88.  สหัสขันธ์วิทยาคม
89.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
90.  สะอาดประชาสรรพ์
91.  สะอาดโนนงามวิทยา
92.  สะอาดสมศรีวิทยา
93.  สะอาดไชยศรี
94.  สามชัยอุดมวิทย์
95.  สามัคคีสำราญวิทย์
96.  สายป่าแดงวิทยา
97.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
98.  สำเริงวิทยา
99.  สิงห์สะอาด
100.  หนองตุวิทยา
101.  หนองทุ่มสงเคราะห์
102.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
103.  หนองบัวราษฎร์นิยม
104.  หนองหัวช้าง
105.  หนองแคนวิทยา
106.  หนองแซงวิทยา
107.  หนองแวงประชานุกูล
108.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
109.  หนองแวงเหนือ
110.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
111.  หนองแวงแสน
112.  หนองโพนวิทยายน
113.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
114.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
115.  ห้วยตูมวิทยาคาร
116.  หัวขวาวิทยา
117.  หัวคูประชาอุทิศ
118.  อนุบาลกาฬสินธุ์
119.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
120.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
121.  เชียงเครือวิทยาคม
122.  เสมาสามัคคี
123.  เหล่าสูงวิทยา
124.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
125.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
126.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
127.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
128.  แกเปะราษฎร์นิยม
129.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
130.  โคกก่องวิทยา
131.  โคกกลางวิทยา
132.  โคกนางามสามัคคี
133.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
134.  โคกล่ามผดุงวิทย์
135.  โคกล่ามวิทยา
136.  โคกเมยประชาพัฒนา
137.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
138.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
139.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
140.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
141.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
142.  โนนเมืองวิทยาคาร
143.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
144.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
145.  โพนสวางพิทยาคม
146.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
147.  โป่งเชือกศึกษาสถาน
148.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)