1.  ชุมชนบ้านวัด
2.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
3.  บ้านดงบัง
4.  บ้านตากิ่ม
5.  บ้านหนองกระทุ่ม
6.  บ้านหนองโคบาล
7.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
8.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
9.  วัดบ้านเก่างิ้ว
10.  วัดบ้านโนนกอก
11.  วัดบ้านเมืองสูง