1.  ชุมชนคงวิทยา
2.  ชุมชนบ้านวัด
3.  บ้านกอก
4.  บ้านกู่
5.  บ้านดอนใหญ่
6.  บ้านด่านช้าง
7.  บ้านตลุกสาหร่าย
8.  บ้านตะโก
9.  บ้านตะโกโคก
10.  บ้านตากิ่ม
11.  บ้านทัพมะขาม
12.  บ้านทองหลางน้อย
13.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
14.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
15.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
16.  บ้านหนองกระทุ่ม
17.  บ้านหนองบัว
18.  บ้านหนองบง
19.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
20.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
21.  บ้านหนองสะแก
22.  บ้านหมัน
23.  บ้านหนองโจด
24.  บ้านห้วยยาง
25.  บ้านเพ็ดน้อย
26.  บ้านแก้งสนามนาง
27.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
28.  บ้านโนนทองหลาง
29.  บ้านไทรโยง
30.  ปริยัติไพศาล
31.  วัดบ้านดอนเต็ง
32.  วัดบ้านดอนโก่ย
33.  วัดบ้านโนนกอก
34.  วัดบ้านไร่
35.  วัดบ้านเมืองสูง