1.  ชุมชนบ้านวัด
2.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
3.  บ้านคอนเมือง
4.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
5.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
6.  บ้านตาจั่น
7.  บ้านหญ้าคา
8.  บ้านหนองบัวสามัคคี
9.  บ้านหนองพรานปาน
10.  บ้านห้วยทราย
11.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
12.  บ้านแฝก
13.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
14.  บ้านโสกน้ำขุ่น
15.  วังโพน
16.  วัดบ้านสามเมือง
17.  วัดบ้านมะค่า
18.  วัดบ้านหนองกก
19.  วัดบ้านโนนกอก
20.  วัดบ้านโนนประดู่
21.  ห้วยไหวัฒนา
22.  เบญจราษฎร์ศึกษา