1.  ขามเตี้ยพิทยาคม
2.  ชุมชนบ้านวัด
3.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
4.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
5.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
6.  บ้านกระพี้
7.  บ้านกระถิน
8.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
9.  บ้านกู่
10.  บ้านขามหนองแวง
11.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
12.  บ้านคึมมะอุ
13.  บ้านดอนกลาง
14.  บ้านดงบัง
15.  บ้านคอนเมือง
16.  บ้านดอนคนทา
17.  บ้านดอนตะหนิน
18.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
19.  บ้านดอนฆ่าเสือ
20.  บ้านดอนแร้ง
21.  บ้านดอนเปล้า
22.  บ้านดอนใหญ่
23.  บ้านดอนไผ่
24.  บ้านตลุกพลวง
25.  บ้านตลุกหินปูน
26.  บ้านตลุกสาหร่าย
27.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
28.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
29.  บ้านตากิ่ม
30.  บ้านตาจั่น
31.  บ้านทัพมะขาม
32.  บ้านทองหลางน้อย
33.  บ้านน้อยหนองหนาด
34.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
35.  บ้านนาดอนบก
36.  บ้านบุเสมาทอง
37.  บ้านประคำ
38.  บ้านปรางค์
39.  บ้านปอบิด
40.  บ้านป่าหวาย
41.  บ้านฝาผนัง
42.  บ้านมะค่า
43.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
44.  บ้านศรีนิมิต
45.  บ้านวังโพธิ์
46.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
47.  บ้านสระครก
48.  บ้านสีสุก
49.  บ้านหญ้าคา
50.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
51.  บ้านหนองกระทุ่ม
52.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
53.  บ้านหนองขามน้อย
54.  บ้านหนองขามนาดี
55.  บ้านหนองคอม
56.  บ้านหนองจาน
57.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
58.  บ้านหนองบง
59.  บ้านหนองบัวสามัคคี
60.  บ้านหนองปรือโป่ง
61.  บ้านหนองพรานปาน
62.  บ้านหนองพลวง
63.  บ้านหนองม่วง
64.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
65.  บ้านหนองหญ้าขาว
66.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
67.  บ้านหนองแขม
68.  บ้านหนองแจ้งน้อย
69.  บ้านหนองหว้า
70.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
71.  บ้านหนองแสง
72.  บ้านหนองโคบาล
73.  บ้านหลุบกุง
74.  บ้านหนองโจด
75.  บ้านห้วยม่วง
76.  บ้านห้วยโจด
77.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
78.  บ้านหัวนาคำ
79.  บ้านหัวหนองฯ
80.  บ้านหินแห่
81.  บ้านอ้อยช้าง
82.  บ้านเพ็ดน้อย
83.  บ้านเก่าค้อ
84.  บ้านอุทัยทอง
85.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
86.  บ้านเสมา
87.  บ้านแดงน้อย
88.  บ้านแก้งสนามนาง
89.  บ้านแฝก
90.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
91.  บ้านโคกน้อย
92.  บ้านโคกตะพาบ
93.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
94.  บ้านโคกสว่าง
95.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
96.  บ้านโคกเพ็ด
97.  บ้านโคกสี
98.  บ้านโคกเพ็ด
99.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
100.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
101.  บ้านโนนดู่
102.  บ้านโนนทองหลาง
103.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
104.  บ้านโนนระเวียง
105.  บ้านโนนรัง
106.  บ้านโนนสัง
107.  บ้านโนนสูง
108.  บ้านโนนเต็ง
109.  บ้านโนนเพ็ด
110.  บ้านโสกงูเหลือม
111.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
112.  บ้านโสกน้ำขุ่น
113.  บ้านโสกสนวน
114.  ปริยัติไพศาล
115.  วังโพน
116.  วัดกู่สามัคคี
117.  วนาประชารัฐบำรุง
118.  วัดบ้านสามเมือง
119.  วัดบ้านศาลาดิน
120.  วัดบ้านมะค่า
121.  วัดบ้านสีดา
122.  วัดบ้านหนองตะไก้
123.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
124.  วัดบ้านหนองแวง
125.  วัดบ้านโนนกอก
126.  วันครู 2502
127.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
128.  วัดบ้านเมืองสูง
129.  ห้วยไหวัฒนา
130.  เบญจราษฎร์ศึกษา
131.  ไทยรัฐวิทยา18