1.  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
2.  บ้านขามทะเลสอ
3.  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
4.  บ้านถนนหัก
5.  บ้านตะคร้อ
6.  บ้านประดู่งาม
7.  บ้านฝายโบสถ์
8.  บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
9.  บ้านวังสมบูรณ์
10.  บ้านหนองกกตลุกผักไร
11.  บ้านหนองขุยคูเมือง
12.  บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง)
13.  บ้านหนองละมั่ง
14.  บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
15.  บ้านหนองแหน
16.  บ้านห้วยน้ำเค็ม
17.  บ้านหาญ
18.  บ้านหินลาด
19.  บ้านหินเพิง
20.  บ้านเจริญผล
21.  บ้านเมืองนาท
22.  บ้านโคกหนองไผ่
23.  บ้านโนนมะเกลือ
24.  บ้านโนนหวาย
25.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
26.  บ้านโพธิ์ตาสี
27.  บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
28.  บึงคำคู
29.  บุ่งสะอาดวัฒนา
30.  วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
31.  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
32.  ศรีชลสินธุ์
33.  อนุบาลขามสะแกแสง
34.  เทพคงคา