1.  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
2.  ชุมชนบ้านกุดม่วง
3.  ชายพะเนาหนองโพธิ์
4.  ชุมชนบ้านด่านจาก
5.  ชุมชนบ้านโคกสวาย
6.  ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
7.  ดอนน้ำใสวิทยา
8.  ชุมชนหนองหัวฟาน
9.  ด่านขุนทด
10.  ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
11.  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
12.  บ้านกะพี้
13.  บ้านกำปัง
14.  บ้านกุดจิกหนองแห้ว
15.  บ้านกุดสระแก้ว
16.  บ้านกุดไผ่
17.  บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
18.  บ้านครึมม่วง
19.  บ้านกุดนางทอหูก
20.  บ้านคลองขามป้อม
21.  บ้านค้างพลู
22.  บ้านค่ายทะยิง
23.  บ้านคลองแค
24.  บ้านคูเมือง
25.  บ้านจั่นโคกรักษ์
26.  บ้านจะบู
27.  บ้านจาน
28.  บ้านงิ้ว
29.  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
30.  บ้านซับยาง
31.  บ้านซินหนองเขวา
32.  บ้านซับพลู
33.  บ้านดอน
34.  บ้านดอนขวาง
35.  บ้านดอนด่านใน
36.  บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
37.  บ้านดอนมุกมัน
38.  บ้านดอนใหญ่หนองโสน
39.  บ้านดอนสระจันทร์
40.  บ้านด่านกรงกราง
41.  บ้านตลุกชั่งโค
42.  บ้านตะเคียน
43.  บ้านตะเคียนงาม
44.  บ้านถนนหักใหญ่
45.  บ้านถนนโพธิ์
46.  บ้านทรงธรรม
47.  บ้านทองหลาง
48.  บ้านท่าขี้เหล็ก
49.  บ้านทำนบเทวดา
50.  บ้านทำนบพัฒนา
51.  บ้านบึงปรือ
52.  บ้านนารายณ์
53.  บ้านนา
54.  บ้านน้อยพัฒนา
55.  บ้านบัลลังก์สะอาด
56.  บ้านทุ่งสว่าง
57.  บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
58.  บ้านบุตะโก
59.  บ้านบุระไหว
60.  บ้านบุเขว้า
61.  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
62.  บ้านปราสาท
63.  บ้านป่าเพกา
64.  บ้านป่ารังงาม
65.  บ้านพระมะขามสามัคคี
66.  บ้านพันดุง
67.  บ้านพันชนะ
68.  บ้านมะค่าดอนทะยิง
69.  บ้านมะเริง
70.  บ้านวัง(สายอนุกูล)
71.  บ้านมาบกราด
72.  บ้านละเลิงพิมาน
73.  บ้านวังยายทอง
74.  บ้านวังโป่ง
75.  บ้านวังสนวน
76.  บ้านศิลาร่วมสามัคคี
77.  บ้านสระตอง
78.  บ้านสระขี้ตุ่น
79.  บ้านสระตะเฆ่
80.  บ้านสระแจง
81.  บ้านสระพัง
82.  บ้านสะพานหิน
83.  บ้านสำนักตะคร้อ
84.  บ้านสำโรง
85.  บ้านสำนักพิมาน
86.  บ้านหญ้าคาโนนแจง
87.  บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ)
88.  บ้านหนองกก(พระทองคำ)
89.  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
90.  บ้านหนองกระเทียมเหนือ
91.  บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
92.  บ้านหนองกระเทียมใต้
93.  บ้านหนองกลางดอน
94.  บ้านหนองจาน
95.  บ้านหนองกราดน้อย
96.  บ้านหนองดุม
97.  บ้านหนองบง
98.  บ้านหนองตะครอง
99.  บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
100.  บ้านหนองบัวละคร
101.  บ้านหนองประดู่
102.  บ้านหนองบัวหลวง
103.  บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
104.  บ้านหนองสรวง
105.  บ้านหนองพลวง
106.  บ้านหนองสะแก
107.  บ้านหนองสาร
108.  บ้านหนองหัน
109.  บ้านหนองหอย
110.  บ้านหนองแจง
111.  บ้านหนองแวง
112.  บ้านหนองแดง
113.  บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง)
114.  บ้านหนองใหญ่
115.  บ้านหนองไทร
116.  บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์)
117.  บ้านหนองไผ่
118.  บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
119.  บ้านหนุก
120.  บ้านห้วย
121.  บ้านห้วยจรเข้
122.  บ้านห้วยสามขา
123.  บ้านห้วยบง
124.  บ้านห้วยโนนพฤกษ์
125.  บ้านห้วยหุงเกลือ
126.  บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
127.  บ้านหิงห้อย
128.  บ้านหินดาด
129.  บ้านหินหล่อง
130.  บ้านอ้อไพล
131.  บ้านเก่า-บ้านน้อย
132.  บ้านเกาะลอย
133.  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
134.  บ้านเมืองตะโก
135.  บ้านเมืองเก่า
136.  บ้านแปรง
137.  บ้านเหนือทัพรั้ง
138.  บ้านเสมา
139.  บ้านโกรกช้างน้อย
140.  บ้านโกรกกระหาด
141.  บ้านโกรกลึก
142.  บ้านโคกกระบือ
143.  บ้านโคกสามัคคี
144.  บ้านโคกแฝก
145.  บ้านโคกแขวน
146.  บ้านโค้งตะคร้อ
147.  บ้านโนน
148.  บ้านโนนงิ้ว
149.  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
150.  บ้านโนนตาล
151.  บ้านโนนทอง
152.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา
153.  บ้านโนนผักชี
154.  บ้านโนนพุทรา
155.  บ้านโนนระเวียง
156.  บ้านโนนสง่า
157.  บ้านโนนเต็ง
158.  บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
159.  บ้านโป่งกระสัง
160.  บ้านโพนไพล
161.  บ้านโนนเมือง
162.  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
163.  บ้านใหม่โคกพรม
164.  บ้านใหม่เจริญสุข
165.  บ้านใหม่ศรีสุข
166.  บ้านใหม่เจริญผล
167.  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
168.  มาบกราดวิทยา
169.  วัดกุดน้ำใส
170.  วัดกุดพิมาน
171.  พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
172.  วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
173.  วัดสระจรเข้(ด่านขุนทด)
174.  วัดสระจรเข้(โนนไทย)
175.  ศิริบ้านไร่
176.  สระพระขมาดไพร
177.  อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
178.  โนนไทย
179.  ไชยณรงค์วิทยา