1.  บ้านขามทะเลสอ
2.  บ้านคลองแค
3.  บ้านหนองไทร
4.  บ้านห้วยบง
5.  บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
6.  บ้านโนนหวาย