1.  ชุมชนบ้านกุดม่วง
2.  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
3.  บ้านกำปัง
4.  บ้านกุดจิกหนองแห้ว
5.  บ้านครึมม่วง
6.  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
7.  บ้านซับพลู
8.  บ้านด่านกรงกราง
9.  บ้านตลุกชั่งโค
10.  บ้านถนนหัก
11.  บ้านตะคร้อ
12.  บ้านป่ารังงาม
13.  บ้านมะค่าดอนทะยิง
14.  บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
15.  บ้านวังสมบูรณ์
16.  บ้านสระขี้ตุ่น
17.  บ้านสระแจง
18.  บ้านสำโรง
19.  บ้านหนองกก(พระทองคำ)
20.  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
21.  บ้านหนองกราดน้อย
22.  บ้านหนองขุยคูเมือง
23.  บ้านหนองดุม
24.  บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง)
25.  บ้านหนองละมั่ง
26.  บ้านหนองสะแก
27.  บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
28.  บ้านหนองแจง
29.  บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง)
30.  บ้านห้วยโนนพฤกษ์
31.  บ้านหินดาด
32.  บ้านเกาะลอย
33.  บ้านเสมา
34.  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
35.  บ้านโนนมะเกลือ
36.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
37.  วัดสระจรเข้(ด่านขุนทด)
38.  ศิริบ้านไร่