1.  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
2.  ชายพะเนาหนองโพธิ์
3.  ชุมชนบ้านด่านจาก
4.  ชุมชนบ้านโคกสวาย
5.  ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
6.  ดอนน้ำใสวิทยา
7.  ชุมชนหนองหัวฟาน
8.  ด่านขุนทด
9.  ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
10.  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
11.  บ้านกะพี้
12.  บ้านกุดสระแก้ว
13.  บ้านกุดไผ่
14.  บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
15.  บ้านกุดนางทอหูก
16.  บ้านคลองขามป้อม
17.  บ้านขามทะเลสอ
18.  บ้านค้างพลู
19.  บ้านค่ายทะยิง
20.  บ้านคลองแค
21.  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
22.  บ้านคูเมือง
23.  บ้านจั่นโคกรักษ์
24.  บ้านจะบู
25.  บ้านจาน
26.  บ้านงิ้ว
27.  บ้านซับยาง
28.  บ้านซินหนองเขวา
29.  บ้านดอน
30.  บ้านดอนขวาง
31.  บ้านดอนด่านใน
32.  บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
33.  บ้านดอนมุกมัน
34.  บ้านดอนใหญ่หนองโสน
35.  บ้านดอนสระจันทร์
36.  บ้านตะเคียน
37.  บ้านตะเคียนงาม
38.  บ้านถนนหักใหญ่
39.  บ้านถนนโพธิ์
40.  บ้านทรงธรรม
41.  บ้านทองหลาง
42.  บ้านท่าขี้เหล็ก
43.  บ้านทำนบเทวดา
44.  บ้านทำนบพัฒนา
45.  บ้านบึงปรือ
46.  บ้านนารายณ์
47.  บ้านนา
48.  บ้านน้อยพัฒนา
49.  บ้านบัลลังก์สะอาด
50.  บ้านทุ่งสว่าง
51.  บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
52.  บ้านบุตะโก
53.  บ้านบุระไหว
54.  บ้านบุเขว้า
55.  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
56.  บ้านปราสาท
57.  บ้านประดู่งาม
58.  บ้านป่าเพกา
59.  บ้านพระมะขามสามัคคี
60.  บ้านฝายโบสถ์
61.  บ้านพันดุง
62.  บ้านพันชนะ
63.  บ้านมะเริง
64.  บ้านวัง(สายอนุกูล)
65.  บ้านมาบกราด
66.  บ้านละเลิงพิมาน
67.  บ้านวังยายทอง
68.  บ้านวังโป่ง
69.  บ้านวังสนวน
70.  บ้านศิลาร่วมสามัคคี
71.  บ้านสระตอง
72.  บ้านสระตะเฆ่
73.  บ้านสระพัง
74.  บ้านสะพานหิน
75.  บ้านสำนักตะคร้อ
76.  บ้านสำนักพิมาน
77.  บ้านหญ้าคาโนนแจง
78.  บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ)
79.  บ้านหนองกระเทียมเหนือ
80.  บ้านหนองกกตลุกผักไร
81.  บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
82.  บ้านหนองกระเทียมใต้
83.  บ้านหนองกลางดอน
84.  บ้านหนองจาน
85.  บ้านหนองบง
86.  บ้านหนองตะครอง
87.  บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
88.  บ้านหนองบัวละคร
89.  บ้านหนองประดู่
90.  บ้านหนองบัวหลวง
91.  บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
92.  บ้านหนองสรวง
93.  บ้านหนองพลวง
94.  บ้านหนองสาร
95.  บ้านหนองหัน
96.  บ้านหนองหอย
97.  บ้านหนองแวง
98.  บ้านหนองแดง
99.  บ้านหนองแหน
100.  บ้านหนองใหญ่
101.  บ้านหนองไทร
102.  บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์)
103.  บ้านหนองไผ่
104.  บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
105.  บ้านหนุก
106.  บ้านห้วย
107.  บ้านห้วยน้ำเค็ม
108.  บ้านห้วยจรเข้
109.  บ้านห้วยสามขา
110.  บ้านห้วยบง
111.  บ้านห้วยหุงเกลือ
112.  บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
113.  บ้านหาญ
114.  บ้านหิงห้อย
115.  บ้านหินลาด
116.  บ้านหินหล่อง
117.  บ้านอ้อไพล
118.  บ้านเก่า-บ้านน้อย
119.  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
120.  บ้านหินเพิง
121.  บ้านเจริญผล
122.  บ้านเมืองตะโก
123.  บ้านเมืองนาท
124.  บ้านเมืองเก่า
125.  บ้านแปรง
126.  บ้านเหนือทัพรั้ง
127.  บ้านโกรกช้างน้อย
128.  บ้านโกรกกระหาด
129.  บ้านโกรกลึก
130.  บ้านโคกกระบือ
131.  บ้านโคกหนองไผ่
132.  บ้านโคกสามัคคี
133.  บ้านโคกแฝก
134.  บ้านโคกแขวน
135.  บ้านโค้งตะคร้อ
136.  บ้านโนน
137.  บ้านโนนงิ้ว
138.  บ้านโนนตาล
139.  บ้านโนนทอง
140.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา
141.  บ้านโนนผักชี
142.  บ้านโนนพุทรา
143.  บ้านโนนระเวียง
144.  บ้านโนนสง่า
145.  บ้านโนนหวาย
146.  บ้านโนนเต็ง
147.  บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
148.  บ้านโป่งกระสัง
149.  บ้านโพธิ์ตาสี
150.  บ้านโพนไพล
151.  บ้านโนนเมือง
152.  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
153.  บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
154.  บ้านใหม่โคกพรม
155.  บ้านใหม่เจริญสุข
156.  บ้านใหม่ศรีสุข
157.  บึงคำคู
158.  บ้านใหม่เจริญผล
159.  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
160.  บุ่งสะอาดวัฒนา
161.  มาบกราดวิทยา
162.  วัดกุดน้ำใส
163.  วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
164.  วัดกุดพิมาน
165.  พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
166.  วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
167.  วัดสระจรเข้(โนนไทย)
168.  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
169.  ศรีชลสินธุ์
170.  สระพระขมาดไพร
171.  อนุบาลขามสะแกแสง
172.  อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
173.  เทพคงคา
174.  โนนไทย
175.  ไชยณรงค์วิทยา