1.  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
2.  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
3.  บ้านกุดนางทอหูก
4.  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
5.  บ้านดอน
6.  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
7.  บ้านหนองกราดน้อย
8.  บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง)
9.  บ้านโนนผักชี
10.  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต