1.  ชุมชนบ้านโคกสวาย
2.  ชุมชนหนองหัวฟาน
3.  ด่านขุนทด
4.  ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
5.  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
6.  บ้านครึมม่วง
7.  บ้านจะบู
8.  บ้านงิ้ว
9.  บ้านดอนมุกมัน
10.  บ้านบัลลังก์สะอาด
11.  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
12.  บ้านพันดุง
13.  บ้านสระตอง
14.  บ้านสระขี้ตุ่น
15.  บ้านสระตะเฆ่
16.  บ้านสระแจง
17.  บ้านหนองกระเทียมใต้
18.  บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
19.  บ้านหนองแจง
20.  บ้านห้วย
21.  บ้านหาญ
22.  บ้านเมืองตะโก
23.  บ้านเมืองนาท
24.  บ้านเมืองเก่า
25.  บ้านโคกแขวน
26.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา
27.  บ้านโนนระเวียง
28.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
29.  บ้านโพธิ์ตาสี
30.  บึงคำคู
31.  วัดกุดน้ำใส
32.  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
33.  สระพระขมาดไพร
34.  อนุบาลขามสะแกแสง
35.  อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
36.  เทพคงคา