1.  คลองทางหลวง
2.  บ้านคลองสว่างอารมณ์
3.  บ้านนราภิรมย์
4.  วัดกลางครูเวียง
5.  วัดท่าตำหนัก
6.  วัดราษฏร์ศรัทธาราม
7.  วัดสว่างอารมณ์(บางเลน)