1.  บ้านกระทุ่มล้ม
2.  บ้านคลองจินดา
3.  บ้านหนองปรงกาญจนา
4.  วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
5.  วัดท้องไทร
6.  วัดท่าพูด
7.  วัดนราภิรมย์
8.  วัดราษฏร์ศรัทธาราม
9.  วัดสัมปทวน
10.  วัดเกษตราราม
11.  วัดเสถียรรัตนาราม
12.  วัดไทยาวาส