1.  คลองทางหลวง
2.  ตลาดเกาะแรต
3.  ตลาดรางกระทุ่ม
4.  ตลาดเจริญสุข
5.  คลองบางกระทึก
6.  บ้านคลองนกกระทุง
7.  บ้านคลองบางกระจัน
8.  บ้านคลองพระมอพิสัย
9.  บ้านคลองมหาสวัสดิ์
10.  บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
11.  บ้านคลองโยง
12.  บ้านคลองสว่างอารมณ์
13.  บ้านฉาง
14.  บ้านคลองใหม่
15.  บ้านดงเกตุ
16.  บ้านท่าตลาด
17.  บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
18.  บ้านตากแดด
19.  บ้านนราภิรมย์
20.  บ้านบางประแดง
21.  บ้านบางม่วง
22.  บ้านบางเตย
23.  บ้านบางเลน
24.  บ้านประตูน้ำพระพิมล
25.  บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
26.  บ้านลานแหลม
27.  บ้านหนองปรง
28.  บ้านรางปลาหมอ
29.  บ้านหนองมะม่วง
30.  บ้านห้วยกรด
31.  บ้านห้วยพลู
32.  บ้านหอมเกร็ด
33.  บ้านเพลินวัฒนา
34.  บ้านไผ่คอกวัว
35.  บ้านหัวอ่าว
36.  บ้านไผ่ล้อม
37.  บ้านไผ่หลวง
38.  วัดกกตาล
39.  พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
40.  บุณยศรีสวัสดิ์
41.  วัดกลาง
42.  วัดกลางครูเวียง
43.  วัดกลางบางแก้ว
44.  วัดงิ้วราย
45.  วัดจินดาราม
46.  วัดดอนยอ
47.  วัดทรงคนอง
48.  วัดตุ๊กตา
49.  วัดท่าข้าม
50.  วัดท่าตำหนัก
51.  วัดทุ่งน้อย
52.  วัดน้อย
53.  วัดนิลเพชร
54.  วัดบ่อตะกั่ว
55.  วัดบัวหวั่น
56.  วัดบางช้างเหนือ
57.  วัดบัวปากท่า
58.  วัดบางน้อยใน
59.  วัดบางช้างใต้
60.  วัดบางปลา
61.  วัดบางพระ
62.  วัดบางภาษี
63.  วัดบางหลวง
64.  วัดบางไผ่นารถ
65.  วัดบึงลาดสวาย
66.  วัดประชานาถ
67.  วัดปรีดาราม
68.  วัดผาสุการาม
69.  วัดพระมอพิสัย
70.  วัดพุทธธรรมรังษี
71.  วัดมะเกลือ
72.  วัดรางกำหยาด
73.  วัดราษฎร์สามัคคี
74.  วัดลานคา
75.  วัดลาดสะแก
76.  วัดละมุด
77.  วัดลำพญา
78.  วัดศีรษะทอง
79.  วัดศิลามูล
80.  วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
81.  วัดวังน้ำขาว
82.  วัดลานตากฟ้า
83.  วัดสว่างอารมณ์(บางเลน)
84.  วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)
85.  วัดสาลวัน
86.  วัดสำโรง
87.  วัดสุขวัฒนาราม
88.  วัดสุวรรณาราม
89.  วัดห้วยตะโก
90.  วัดหอมเกร็ด
91.  วัดเกษมสุริยัมนาจ
92.  วัดเกาะแรต
93.  วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
94.  วัดเดชานุสรณ์
95.  วัดเวฬุวนาราม
96.  วัดโคกเขมา
97.  วัดโคกพระเจดีย์
98.  วัดโพธิ์
99.  วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
100.  วัดไทร
101.  วัดไผ่หูช้าง
102.  วัดไผ่จรเข้
103.  วัดไผ่สามตำลึง
104.  วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
105.  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
106.  ไทยรัฐวิทยา ๔