1.  คลองทางหลวง
2.  ตลาดเกาะแรต
3.  ตลาดเจริญสุข
4.  บ้านคลองจินดา
5.  บ้านคลองนกกระทุง
6.  บ้านคลองบางกระจัน
7.  บ้านคลองพระมอพิสัย
8.  บ้านคลองมหาสวัสดิ์
9.  บ้านคลองโยง
10.  บ้านฉาง
11.  บ้านคลองใหม่
12.  บ้านดงเกตุ
13.  บ้านท่าตลาด
14.  บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
15.  บ้านตากแดด
16.  บ้านนราภิรมย์
17.  บ้านบางประแดง
18.  บ้านบางม่วง
19.  บ้านบางเตย
20.  บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
21.  บ้านลานแหลม
22.  บ้านหนองปรง
23.  บ้านรางปลาหมอ
24.  บ้านหนองปรงกาญจนา
25.  บ้านหนองมะม่วง
26.  บ้านห้วยกรด
27.  บ้านห้วยพลู
28.  บ้านหอมเกร็ด
29.  บ้านไผ่คอกวัว
30.  บ้านหัวอ่าว
31.  บ้านไผ่ล้อม
32.  บ้านไผ่หลวง
33.  วัดกกตาล
34.  พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
35.  วัดกลาง
36.  วัดกลางครูเวียง
37.  วัดกลางบางแก้ว
38.  วัดงิ้วราย
39.  วัดจินดาราม
40.  วัดดอนยอ
41.  วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
42.  วัดทรงคนอง
43.  วัดตุ๊กตา
44.  วัดท้องไทร
45.  วัดท่าข้าม
46.  วัดทุ่งน้อย
47.  วัดนราภิรมย์
48.  วัดน้อย
49.  วัดนิลเพชร
50.  วัดบ่อตะกั่ว
51.  วัดบัวหวั่น
52.  วัดบางช้างเหนือ
53.  วัดบัวปากท่า
54.  วัดบางน้อยใน
55.  วัดบางช้างใต้
56.  วัดบางปลา
57.  วัดบางพระ
58.  วัดบางภาษี
59.  วัดบางไผ่นารถ
60.  วัดบึงลาดสวาย
61.  วัดปรีดาราม
62.  วัดพระมอพิสัย
63.  วัดพุทธธรรมรังษี
64.  วัดรางกำหยาด
65.  วัดราษฎร์สามัคคี
66.  วัดราษฏร์ศรัทธาราม
67.  วัดลานคา
68.  วัดลาดสะแก
69.  วัดละมุด
70.  วัดศีรษะทอง
71.  วัดศิลามูล
72.  วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
73.  วัดวังน้ำขาว
74.  วัดลานตากฟ้า
75.  วัดสว่างอารมณ์(บางเลน)
76.  วัดสัมปทวน
77.  วัดสำโรง
78.  วัดสุขวัฒนาราม
79.  วัดสุวรรณาราม
80.  วัดห้วยตะโก
81.  วัดหอมเกร็ด
82.  วัดเกษตราราม
83.  วัดเกษมสุริยัมนาจ
84.  วัดเกาะแรต
85.  วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
86.  วัดเดชานุสรณ์
87.  วัดเวฬุวนาราม
88.  วัดโคกเขมา
89.  วัดโคกพระเจดีย์
90.  วัดเสถียรรัตนาราม
91.  วัดโพธิ์
92.  วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
93.  วัดไทร
94.  วัดไทยาวาส
95.  วัดไผ่หูช้าง
96.  วัดไผ่จรเข้
97.  วัดไผ่สามตำลึง
98.  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
99.  ไทยรัฐวิทยา ๔