1.  คลองทางหลวง
2.  ตลาดเกาะแรต
3.  ตลาดรางกระทุ่ม
4.  ตลาดเจริญสุข
5.  คลองบางกระทึก
6.  บ้านกระทุ่มล้ม
7.  บ้านคลองจินดา
8.  บ้านคลองนกกระทุง
9.  บ้านคลองบางกระจัน
10.  บ้านคลองพระมอพิสัย
11.  บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
12.  บ้านคลองโยง
13.  บ้านฉาง
14.  บ้านดงเกตุ
15.  บ้านท่าตลาด
16.  บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
17.  บ้านตากแดด
18.  บ้านนราภิรมย์
19.  บ้านบางประแดง
20.  บ้านบางม่วง
21.  บ้านบางเตย
22.  บ้านบางเลน
23.  บ้านประตูน้ำพระพิมล
24.  บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
25.  บ้านลานแหลม
26.  บ้านหนองปรง
27.  บ้านรางปลาหมอ
28.  บ้านหนองปรงกาญจนา
29.  บ้านหนองมะม่วง
30.  บ้านห้วยกรด
31.  บ้านห้วยพลู
32.  บ้านหอมเกร็ด
33.  บ้านไผ่คอกวัว
34.  บ้านหัวอ่าว
35.  บ้านไผ่ล้อม
36.  บ้านไผ่หลวง
37.  วัดกกตาล
38.  บุณยศรีสวัสดิ์
39.  วัดกลางบางแก้ว
40.  วัดงิ้วราย
41.  วัดจินดาราม
42.  วัดดอนยอ
43.  วัดทรงคนอง
44.  วัดท้องไทร
45.  วัดท่าพูด
46.  วัดทุ่งน้อย
47.  วัดนราภิรมย์
48.  วัดน้อย
49.  วัดนิลเพชร
50.  วัดบ่อตะกั่ว
51.  วัดบัวหวั่น
52.  วัดบางช้างเหนือ
53.  วัดบัวปากท่า
54.  วัดบางน้อยใน
55.  วัดบางช้างใต้
56.  วัดบางปลา
57.  วัดบางพระ
58.  วัดบางภาษี
59.  วัดบางหลวง
60.  วัดบางไผ่นารถ
61.  วัดบึงลาดสวาย
62.  วัดประชานาถ
63.  วัดปรีดาราม
64.  วัดผาสุการาม
65.  วัดพระมอพิสัย
66.  วัดพุทธธรรมรังษี
67.  วัดมะเกลือ
68.  วัดรางกำหยาด
69.  วัดราษฎร์สามัคคี
70.  วัดราษฏร์ศรัทธาราม
71.  วัดลานคา
72.  วัดลาดสะแก
73.  วัดละมุด
74.  วัดศีรษะทอง
75.  วัดศิลามูล
76.  วัดวังน้ำขาว
77.  วัดลานตากฟ้า
78.  วัดสว่างอารมณ์(บางเลน)
79.  วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)
80.  วัดสัมปทวน
81.  วัดสำโรง
82.  วัดสุขวัฒนาราม
83.  วัดสุวรรณาราม
84.  วัดหอมเกร็ด
85.  วัดเกษตราราม
86.  วัดเกษมสุริยัมนาจ
87.  วัดเกาะแรต
88.  วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
89.  วัดเดชานุสรณ์
90.  วัดเวฬุวนาราม
91.  วัดโคกเขมา
92.  วัดโคกพระเจดีย์
93.  วัดเสถียรรัตนาราม
94.  วัดโพธิ์
95.  วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
96.  วัดไทร
97.  วัดไทยาวาส
98.  วัดไผ่หูช้าง
99.  วัดไผ่จรเข้
100.  วัดไผ่สามตำลึง
101.  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
102.  ไทยรัฐวิทยา ๔