1.  กลาโหมราชเสนา
2.  ขุนห้วยบ้านรุ่ง
3.  ชุมชนบ้านท่าสองยาง
4.  ชุมชนบ้านพบพระ
5.  ชุมชนบ้านอุ้มผาง
6.  ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
7.  ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
8.  ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
9.  ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
10.  ญาณวิศิษฎ์
11.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
12.  ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
13.  ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
14.  บ้านขะเนจื้อ
15.  บ้านขุนห้วยช่องแคบ
16.  บ้านขุนห้วยนกแล
17.  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
18.  บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
19.  บ้านค้างภิบาล
20.  บ้านจกปก
21.  บ้านช่องแคบ
22.  บ้านต้นผึ้ง
23.  บ้านท่าอาจ
24.  บ้านถ้ำผาโด้
25.  บ้านทีกะเป่อ
26.  บ้านทุ่งถ้ำ
27.  บ้านธงชัย
28.  บ้านทุ่งมะขามป้อม
29.  บ้านน้ำดิบ
30.  บ้านน้ำหอม
31.  บ้านนุเซะโปล้
32.  บ้านป่าคาใหม่
33.  บ้านปรอผาโด้
34.  บ้านป่าไร่
35.  บ้านปางส้าน
36.  บ้านป่าไร่เหนือ
37.  บ้านปูแป้
38.  บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
39.  บ้านพะละ
40.  บ้านปูเต้อ
41.  บ้านพะเด๊ะ
42.  บ้านมอเกอ
43.  บ้านยะพอ
44.  บ้านร่มเกล้า 2
45.  บ้านร่มเกล้า 3
46.  บ้านร่มเกล้า 4
47.  บ้านวังตะเคียน
48.  บ้านวังผา
49.  บ้านวาเล่ย์
50.  บ้านสันป่าไร่
51.  บ้านสามหมื่น
52.  บ้านหนองบัว
53.  บ้านหนองหลวง
54.  บ้านหมื่นฤาชัย
55.  บ้านห้วยกะโหลก
56.  บ้านห้วยนกกก
57.  บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
58.  บ้านห้วยนกแล
59.  บ้านห้วยบง
60.  บ้านห้วยปลาหลด
61.  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
62.  บ้านห้วยม่วง
63.  บ้านห้วยหินฝน
64.  บ้านห้วยโป่ง
65.  บ้านห้วยไม้แป้น
66.  บ้านหัวฝาย
67.  บ้านอู่หู่
68.  บ้านเจดีย์โคะ
69.  บ้านเซอทะ
70.  บ้านแม่กลองน้อย
71.  บ้านแม่กลองเก่า
72.  บ้านแม่กลองใหม่
73.  บ้านแม่กื้ดสามท่า
74.  บ้านแม่กาษา
75.  บ้านแม่กุหลวง
76.  บ้านแม่กุเหนือ
77.  บ้านแม่จวาง
78.  บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
79.  บ้านแม่จะเราสองแคว
80.  บ้านแม่ตาว
81.  บ้านแม่ตาวแพะ
82.  บ้านแม่ตาวใต้
83.  บ้านแม่ตาวใหม่
84.  บ้านแม่ปะ
85.  บ้านแม่ปะเหนือ
86.  บ้านแม่ตื่น
87.  บ้านแม่ปะใต้
88.  บ้านแม่พลู
89.  บ้านแม่ระมาดน้อย
90.  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
91.  บ้านแม่ระเมิง
92.  บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
93.  บ้านแม่ละเมา
94.  บ้านแม่วะหลวง
95.  บ้านแม่สละ
96.  บ้านแม่สละเหนือ
97.  บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
98.  บ้านแม่อมกิ
99.  บ้านแม่ออกผารู
100.  บ้านแม่อุสุวิทยา
101.  บ้านแม่โกนเกน
102.  บ้านแม่โพ
103.  บ้านไม้กะพง
104.  ป่าไม้อุทิศ 4
105.  รวมไทยพัฒนา 1
106.  รวมไทยพัฒนา 2
107.  รวมไทยพัฒนา 3
108.  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
109.  รวมไทยพัฒนา 5
110.  รวมไทยพัฒนา 4
111.  วัดสว่างอารมณ์
112.  ห้วยน้ำนักวิทยา
113.  รวมไทยพัฒนา 6
114.  สามัคคีวิทยา
115.  อรุณเมธา
116.  แม่สอด
117.  ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
118.  ไทยราษฎร์คีรี
119.  ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย