1.  ชุมชนบ้านท่าสองยาง
2.  ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
3.  บ้านกล้อทอ
4.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
5.  บ้านขะเนจื้อ
6.  บ้านช่องแคบ
7.  บ้านทุ่งถ้ำ
8.  บ้านนุเซะโปล้
9.  บ้านพะเด๊ะ
10.  บ้านหนองหลวง
11.  บ้านห้วยปลาหลด
12.  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
13.  บ้านแม่กลองเก่า
14.  บ้านแม่ปะเหนือ
15.  บ้านแม่ตื่น
16.  บ้านแม่ละเมา
17.  บ้านแม่วะหลวง
18.  บ้านแม่อุสุวิทยา
19.  บ้านไม้กะพง
20.  รวมไทยพัฒนา 2
21.  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
22.  รวมไทยพัฒนา 6
23.  ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย