1.  บ้านหนองหลวง
2.  บ้านแม่จวาง
3.  บ้านแม่ระมาดน้อย
4.  สามัคคีวิทยา