1.  ขุนห้วยบ้านรุ่ง
2.  ชุมชนบ้านพบพระ
3.  ชุมชนบ้านอุ้มผาง
4.  ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
5.  ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
6.  ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
7.  ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
8.  บ้านกล้อทอ
9.  ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
10.  บ้านนุเซะโปล้
11.  บ้านวังผา
12.  บ้านหนองหลวง
13.  บ้านห้วยนกแล
14.  บ้านห้วยบง
15.  บ้านห้วยม่วง
16.  บ้านเซอทะ
17.  บ้านแม่กลองเก่า
18.  บ้านแม่กลองใหม่
19.  บ้านแม่กุเหนือ
20.  บ้านแม่จะเราสองแคว
21.  บ้านแม่ตาว
22.  บ้านแม่ตาวแพะ
23.  บ้านแม่ตาวใต้
24.  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
25.  แม่สอด