1.  กลาโหมราชเสนา
2.  ชุมชนบ้านท่าสองยาง
3.  บ้านกล้อทอ
4.  ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
5.  บ้านขะเนจื้อ
6.  บ้านขุนห้วยนกแล
7.  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
8.  บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
9.  บ้านจกปก
10.  บ้านต้นผึ้ง
11.  บ้านน้ำดิบ
12.  บ้านนุเซะโปล้
13.  บ้านป่าคาใหม่
14.  บ้านป่าไร่
15.  บ้านปูเต้อ
16.  บ้านพะเด๊ะ
17.  บ้านห้วยปลาหลด
18.  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
19.  บ้านห้วยโป่ง
20.  บ้านอู่หู่
21.  บ้านแม่กลองน้อย
22.  บ้านแม่กาษา
23.  บ้านแม่กุหลวง
24.  บ้านแม่จวาง
25.  บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
26.  บ้านแม่ตาวใหม่
27.  บ้านแม่ตื่น
28.  บ้านแม่พลู
29.  บ้านแม่ระมาดน้อย
30.  บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
31.  บ้านแม่วะหลวง
32.  บ้านแม่สละ
33.  บ้านแม่ออกผารู
34.  บ้านแม่อุสุวิทยา
35.  บ้านแม่โพ
36.  รวมไทยพัฒนา 1
37.  รวมไทยพัฒนา 2
38.  รวมไทยพัฒนา 6
39.  ไทยราษฎร์คีรี
40.  ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย