1.  คลองขวาง
2.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
3.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
4.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
5.  คีรีศรีสาครวิทยา
6.  ชุมชนวัดบ่อไร่
7.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
8.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
9.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
10.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
11.  บ้านคลองประทุน
12.  บ้านคลองจาก
13.  บ้านคลองพร้าว
14.  บ้านคลองมะนาว
15.  บ้านคลองมะขาม
16.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
17.  บ้านคลองแอ่ง
18.  บ้านคลองใหญ่
19.  บ้านจัดสรร
20.  บ้านดงกลาง
21.  บ้านดอนสูง
22.  บ้านคลองเจ้า
23.  บ้านด่านชุมพล
24.  บ้านตาหนึก
25.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
26.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
27.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
28.  บ้านทุ่งไก่ดัก
29.  บ้านธรรมชาติล่าง
30.  บ้านนาเกลือ
31.  บ้านบางปรง
32.  บ้านบางเบ้า
33.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
34.  บ้านปะอา
35.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
36.  บ้านปะเดา
37.  บ้านมณฑล
38.  บ้านมะนาว
39.  บ้านสระใหญ่
40.  บ้านสวนใน
41.  บ้านหนองบอน
42.  บ้านหนองบัว
43.  บ้านหนองม่วง
44.  บ้านห้วงพัฒนา
45.  บ้านหาดเล็ก
46.  บ้านอ่างกะป่อง
47.  บ้านอ่าวตาลคู่
48.  บ้านเกษมสุข
49.  บ้านอ่าวพร้าว
50.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
51.  บ้านเจียรพัฒนา
52.  บ้านเนินดินแดง
53.  บ้านเนินตะบก
54.  บ้านเนินตาล
55.  บ้านเนินตาแมว
56.  บ้านเปร็ดใน
57.  บ้านแหลมพร้าว
58.  บ้านโขดทราย
59.  บ้านโป่ง
60.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
61.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
62.  บ้านไร่ป่า
63.  วัดคลองขุด
64.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
65.  วัดฆ้อ
66.  วัดช้างทูน
67.  วัดดินแดง
68.  วัดตาพลาย
69.  วัดตะกาง
70.  วัดทองธรรมชาติ
71.  วัดท่าหาด
72.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
73.  วัดบางปรือ
74.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
75.  วัดบางปิดบน
76.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
77.  วัดพนมพริก
78.  วัดประณีต
79.  วัดวรุณดิตถาราม
80.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
81.  วัดวัชคามคชทวีป
82.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
83.  วัดสลัก
84.  วัดสลักเพชร
85.  วัดสะพานหิน
86.  วัดสุวรรณมงคล
87.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
88.  วัดห้วงโสม
89.  วัดห้วงน้ำขาว
90.  วัดหนองคันทรง
91.  วัดอ่าวใหญ่
92.  วัดเสนาณรงค์
93.  วัดแหลมกลัด
94.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
95.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
96.  วัดแหลมหิน
97.  วัดไทรทอง
98.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
99.  อนุบาลตราด
100.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
101.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
102.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
103.  อนุบาลเกาะกูด
104.  อัมพรจินตกานนท์
105.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
106.  อนุบาลเกาะช้าง
107.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)