1.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
2.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)