1.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
2.  คีรีศรีสาครวิทยา
3.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
4.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
5.  บ้านคลองประทุน
6.  บ้านคลองพร้าว
7.  บ้านคลองมะนาว
8.  บ้านคลองมะขาม
9.  บ้านคลองแอ่ง
10.  บ้านคลองใหญ่
11.  บ้านดอนสูง
12.  บ้านด่านชุมพล
13.  บ้านท่าประดู่
14.  บ้านธรรมชาติล่าง
15.  บ้านนาเกลือ
16.  บ้านบางเบ้า
17.  บ้านปะอา
18.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
19.  บ้านปะเดา
20.  บ้านมณฑล
21.  บ้านสระใหญ่
22.  บ้านสวนใน
23.  บ้านหนองบัว
24.  บ้านห้วงพัฒนา
25.  บ้านหาดเล็ก
26.  บ้านอ่างกะป่อง
27.  บ้านอ่าวตาลคู่
28.  บ้านเกษมสุข
29.  บ้านอ่าวพร้าว
30.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
31.  บ้านเจียรพัฒนา
32.  บ้านเนินดินแดง
33.  บ้านเนินตะบก
34.  บ้านเนินตาแมว
35.  บ้านโขดทราย
36.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
37.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
38.  บ้านไร่ป่า
39.  วัดตาพลาย
40.  วัดทองธรรมชาติ
41.  วัดท่าหาด
42.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
43.  วัดบางปิดบน
44.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
45.  วัดพนมพริก
46.  วัดประณีต
47.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
48.  วัดวัชคามคชทวีป
49.  วัดสลัก
50.  วัดสลักเพชร
51.  วัดสุวรรณมงคล
52.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
53.  วัดห้วงโสม
54.  วัดอ่าวใหญ่
55.  วัดเสนาณรงค์
56.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
57.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
58.  วัดไทรทอง
59.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
60.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
61.  อนุบาลเกาะกูด
62.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
63.  อนุบาลเกาะช้าง