1.  คลองขวาง
2.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
3.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
4.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
5.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
6.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
7.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
8.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
9.  บ้านคลองประทุน
10.  บ้านคลองจาก
11.  บ้านคลองพร้าว
12.  บ้านคลองมะนาว
13.  บ้านคลองมะขาม
14.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
15.  บ้านคลองแอ่ง
16.  บ้านคลองใหญ่
17.  บ้านจัดสรร
18.  บ้านดงกลาง
19.  บ้านตาหนึก
20.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
21.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
22.  บ้านทุ่งไก่ดัก
23.  บ้านธรรมชาติล่าง
24.  บ้านนาเกลือ
25.  บ้านบางปรง
26.  บ้านบางเบ้า
27.  บ้านสระใหญ่
28.  บ้านหนองบอน
29.  บ้านหนองบัว
30.  บ้านหนองม่วง
31.  บ้านห้วงพัฒนา
32.  บ้านอ่างกะป่อง
33.  บ้านอ่าวตาลคู่
34.  บ้านเกษมสุข
35.  บ้านเนินดินแดง
36.  บ้านเนินตะบก
37.  บ้านเนินตาล
38.  บ้านเนินตาแมว
39.  บ้านเปร็ดใน
40.  บ้านโป่ง
41.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
42.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
43.  บ้านไร่ป่า
44.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
45.  วัดฆ้อ
46.  วัดช้างทูน
47.  วัดดินแดง
48.  วัดตะกาง
49.  วัดทองธรรมชาติ
50.  วัดท่าหาด
51.  วัดบางปรือ
52.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
53.  วัดบางปิดบน
54.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
55.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
56.  วัดวัชคามคชทวีป
57.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
58.  วัดสลัก
59.  วัดสลักเพชร
60.  วัดสะพานหิน
61.  วัดห้วงโสม
62.  วัดห้วงน้ำขาว
63.  วัดหนองคันทรง
64.  วัดแหลมกลัด
65.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
66.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
67.  วัดแหลมหิน
68.  อนุบาลตราด
69.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
70.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)