1.  ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
2.  บ้านบ่อหิน
3.  บ้านบางพระ
4.  บ้านหนองมวง
5.  บ้านหนองหมอ
6.  บ้านหน้าเขา
7.  บ้านห้วยต่อ
8.  บ้านเขาพรุเสม็ด
9.  บ้านเขาโอน
10.  ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)