1.  บ้านคลองชีล้อม
2.  บ้านบาตูปูเต๊ะ
3.  วัดทุ่งใหญ่