1.  กมลศรี
2.  ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
3.  บ้านกลิ้งกลอง
4.  บ้านคลองคุ้ย
5.  บ้านคลองลุ
6.  บ้านคลองชีล้อม
7.  บ้านคลองโตน
8.  บ้านคลองมวน
9.  บ้านควนตัง
10.  บ้านควนหนองกก
11.  บ้านควนพญา
12.  บ้านควนอารี
13.  บ้านควนตุ้งกู
14.  บ้านควนหนองยาง
15.  บ้านควนเลียบ
16.  บ้านจิจิก
17.  บ้านฉางหลาง
18.  บ้านช่องลม
19.  บ้านช่องหาร
20.  บ้านซา
21.  บ้านดุหุน
22.  บ้านต้นปรง
23.  บ้านท่าปาบ
24.  บ้านต้นไทร
25.  บ้านตะเคียนหลบฟ้า
26.  บ้านท่าส้ม
27.  บ้านท่ามะปราง
28.  บ้านท่าโต๊ะเมฆ
29.  บ้านทุ่งขี้เหล็ก
30.  บ้านทอนเหรียน
31.  บ้านทุ่งยาง
32.  บ้านทุ่งยางงาม
33.  บ้านทุ่งต่อ
34.  บ้านทุ่งศาลา
35.  บ้านทุ่งสมอ
36.  บ้านทุ่งอิฐ
37.  บ้านนาเกลือ
38.  บ้านนาเมืองเพชร
39.  บ้านน้ำฉา
40.  บ้านน้ำราบ
41.  บ้านน้ำพราย
42.  บ้านบางคราม
43.  บ้านบ่อหิน
44.  บ้านบางค้างคาว
45.  บ้านบางพระ
46.  บ้านบางสัก
47.  บ้านบางหมาก
48.  บ้านบางเตา
49.  บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
50.  บ้านบางเป้า
51.  บ้านบาตูปูเต๊ะ
52.  บ้านป่าเตียว
53.  บ้านปาเต
54.  บ้านป่ากอ
55.  บ้านผมเด็น
56.  บ้านพระม่วง
57.  บ้านพรุเตย
58.  บ้านพรุจูด
59.  บ้านพรุใหญ่
60.  บ้านมดตะนอย
61.  บ้านย่านซื่อ
62.  บ้านลำช้าง
63.  บ้านลำภูรา
64.  บ้านลำแพะ
65.  บ้านวังลำ
66.  บ้านวังหลาม
67.  บ้านสายควน
68.  บ้านหนองคล้า
69.  บ้านหนองชุมแสง
70.  บ้านหนองบัว
71.  บ้านหนองบัวน้อย
72.  บ้านหนองปรือ
73.  บ้านหนองมวง
74.  บ้านหนองราโพ
75.  บ้านหนองศรีจันทร์
76.  บ้านหนองสองพี่น้อง
77.  บ้านหนองหมอ
78.  บ้านหน้าเขา
79.  บ้านหลังเขา
80.  บ้านหนองเสม็ด
81.  บ้านห้วยต่อ
82.  บ้านห้วยน้ำเย็น
83.  บ้านห้วยไทร
84.  บ้านหัวหิน
85.  บ้านหาดยาว
86.  บ้านเกาะมุกด์
87.  บ้านเกาะลิบง
88.  บ้านเขากอบ
89.  บ้านเกาะเคี่ยม
90.  บ้านเขาพรุเสม็ด
91.  บ้านเขาไม้แก้ว
92.  บ้านเหนือคลอง
93.  บ้านแหลม
94.  บ้านแหลมมะขาม
95.  บ้านโคกยาง
96.  บ้านโตน
97.  บ้านในปง
98.  บ้านแหลมไทร
99.  บ้านโพธิ์น้อย
100.  บ้านไร่ใหญ่(กันตัง)
101.  บ้านไชยภักดี
102.  บ้านไทรบ่วง
103.  บ้านไร่ออก
104.  บ้านไสบ่อ
105.  บ้านไสต้นวา
106.  บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา)
107.  วัดกาญจนบริรักษ์
108.  บ้านไสมะม่วง
109.  วัดควนเมา
110.  วัดควนธานี
111.  วัดคีรีวิหาร
112.  วัดถ้ำพระพุทธ
113.  วัดควนไทร
114.  วัดทุ่งใหญ่
115.  วัดน้ำฉ่า
116.  วัดนาวง
117.  วัดบางดี
118.  วัดวารีวง
119.  วัดปากแจ่ม
120.  วัดสิทธิโชค
121.  วัดศรีรัตนาราม
122.  วัดห้วยนาง (วันครู2501)
123.  วัดเขา
124.  วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
125.  วัดเขาพระ
126.  วัดเจริญร่มเมือง
127.  วัดเขาวิเศษ
128.  วัดโคกเลียบ
129.  วัดไม้ฝาด
130.  สวนป่าประชาอุปถัมภ์
131.  วัดไตรสามัคคี
132.  ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
133.  หาดปากเมง
134.  ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)