1.  กมลศรี
2.  บ้านคลองคุ้ย
3.  บ้านคลองโตน
4.  บ้านช่องลม
5.  บ้านท่าปาบ
6.  บ้านนาเกลือ
7.  บ้านบ่อหิน
8.  บ้านบางค้างคาว
9.  บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
10.  บ้านบาตูปูเต๊ะ
11.  บ้านป่าเตียว
12.  บ้านป่ากอ
13.  บ้านพรุใหญ่
14.  บ้านหน้าเขา
15.  บ้านหาดยาว
16.  บ้านเกาะมุกด์
17.  บ้านเกาะลิบง
18.  บ้านเขาโอน
19.  บ้านแหลมมะขาม
20.  วัดปากแจ่ม
21.  วัดเขา
22.  วัดไม้ฝาด
23.  ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)