1.  บ้านควนพญา
2.  บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
3.  บ้านบาตูปูเต๊ะ
4.  บ้านหลังเขา
5.  บ้านเกาะมุกด์
6.  บ้านเกาะลิบง
7.  สวนป่าประชาอุปถัมภ์