1.  กมลศรี
2.  บ้านคลองคุ้ย
3.  บ้านคลองโตน
4.  บ้านคลองมวน
5.  บ้านควนหนองกก
6.  บ้านควนพญา
7.  บ้านควนอารี
8.  บ้านควนตุ้งกู
9.  บ้านควนหนองยาง
10.  บ้านควนเลียบ
11.  บ้านฉางหลาง
12.  บ้านช่องลม
13.  บ้านช่องหาร
14.  บ้านซา
15.  บ้านดุหุน
16.  บ้านต้นปรง
17.  บ้านตะเคียนหลบฟ้า
18.  บ้านท่าส้ม
19.  บ้านทุ่งขี้เหล็ก
20.  บ้านทุ่งยาง
21.  บ้านทุ่งยางงาม
22.  บ้านทุ่งศาลา
23.  บ้านทุ่งสมอ
24.  บ้านทุ่งอิฐ
25.  บ้านนาเมืองเพชร
26.  บ้านน้ำฉา
27.  บ้านน้ำราบ
28.  บ้านน้ำพราย
29.  บ้านบ่อหิน
30.  บ้านบางค้างคาว
31.  บ้านป่าเตียว
32.  บ้านปาเต
33.  บ้านป่ากอ
34.  บ้านผมเด็น
35.  บ้านพระม่วง
36.  บ้านพรุจูด
37.  บ้านมดตะนอย
38.  บ้านลำช้าง
39.  บ้านลำภูรา
40.  บ้านวังลำ
41.  บ้านวังหลาม
42.  บ้านหนองบัว
43.  บ้านหนองบัวน้อย
44.  บ้านหนองมวง
45.  บ้านหนองราโพ
46.  บ้านหนองศรีจันทร์
47.  บ้านหนองสองพี่น้อง
48.  บ้านหน้าเขา
49.  บ้านห้วยน้ำเย็น
50.  บ้านห้วยไทร
51.  บ้านหาดยาว
52.  บ้านเกาะมุกด์
53.  บ้านเกาะลิบง
54.  บ้านเกาะเคี่ยม
55.  บ้านเขาพรุเสม็ด
56.  บ้านเขาไม้แก้ว
57.  บ้านแหลม
58.  บ้านแหลมมะขาม
59.  บ้านโคกยาง
60.  บ้านโตน
61.  บ้านแหลมไทร
62.  บ้านโพธิ์น้อย
63.  บ้านไร่ใหญ่(กันตัง)
64.  บ้านไสบ่อ
65.  บ้านไสต้นวา
66.  วัดกาญจนบริรักษ์
67.  วัดควนเมา
68.  วัดคีรีวิหาร
69.  วัดถ้ำพระพุทธ
70.  วัดควนไทร
71.  วัดน้ำฉ่า
72.  วัดนาวง
73.  วัดบางดี
74.  วัดวารีวง
75.  วัดปากแจ่ม
76.  วัดสิทธิโชค
77.  วัดห้วยนาง (วันครู2501)
78.  วัดเขาพระ
79.  วัดเขาวิเศษ
80.  วัดโคกเลียบ
81.  วัดไม้ฝาด
82.  วัดไตรสามัคคี
83.  ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
84.  หาดปากเมง
85.  ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)