1.  กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
2.  บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
3.  บ้านตองกาย
4.  วัดพญาชมภู