1.  กรป.กลางอุปถัมภ์
2.  ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
3.  ชุมชนวัดศรีคำชมภู
4.  กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
5.  บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
6.  บ้านดงป่าหวาย
7.  บ้านดง
8.  บ้านทรายมูล
9.  บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
10.  บ้านทุ่งหลวง
11.  บ้านน้ำแพร่
12.  บ้านท้าวบุญเรือง
13.  บ้านปากเหมือง
14.  บ้านป่าตาล
15.  บ้านพันตน
16.  บ้านฟ่อน
17.  บ้านร่องน้ำ
18.  บ้านม่วงพี่น้อง
19.  บ้านปง
20.  บ้านสันทราย(หางดง)
21.  บ้านสันป่าสัก
22.  บ้านสันผักหวาน
23.  บ้านสันทราย(สารภี)
24.  บ้านวังศรี
25.  บ้านหนองตอง
26.  บ้านสามหลัง
27.  บ้านห้วยข้าวลีบ
28.  บ้านห้วยน้ำขาว
29.  บ้านห้วยส้ม
30.  บ้านหัวข่วง
31.  บ้านเปียง
32.  บ้านหัวริน
33.  บ้านเหล่าป่าฝาง
34.  บ้านเหล่าเป้า
35.  บ้านแม่กุ้งหลวง
36.  บ้านแม่ขาน
37.  บ้านแสนตอ
38.  บ้านใหม่หนองหอย
39.  บ้านใหม่สวรรค์
40.  พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
41.  วัดกองทราย
42.  วัดกู่คำ
43.  วัดจอมทอง
44.  บ้านไร่
45.  วัดช่างกระดาษ
46.  วัดช่างคำ
47.  วัดดงป่างิ้ว
48.  วัดดอนชื่น
49.  วัดท่ากาน
50.  วัดทุ่งศาลา
51.  วัดบวกครกเหนือ
52.  วัดพญาชมภู
53.  วัดมะกับตองหลวง
54.  วัดพระเจ้าเหลื้อม
55.  วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ)
56.  วัดพระนอนหนองผึ้ง
57.  วัดวังขามป้อม
58.  วัดศรีดอนชัย(สารภี)
59.  วัดศรีล้อม
60.  วัดศรีสว่าง
61.  วัดศรีโพธาราม
62.  วัดศิริชัยนิมิตร
63.  วัดสันดอนมูล
64.  วัดหนองหลั้ว
65.  วัดสามหลัง
66.  วัดห้วยแก้ว
67.  วัดอุเม็ง
68.  วัดเทพาราม
69.  วัดเวฬุวัน
70.  วัดโรงวัว
71.  สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
72.  หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
73.  แม่วินสามัคคี
74.  ไตรมิตรวิทยา