1.  บ้านพันตน
2.  บ้านห้วยตอง
3.  พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
4.  วัดจอมทอง
5.  หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง