1.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
2.  ชุมชนบ้านดง
3.  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
4.  ชุมชนวัดช่อแล
5.  ชุมชนบ้านโป่ง
6.  ชุมชนบ้านแม่สาบ
7.  บ้านกาดฮาว
8.  ทรายทองราษฎร์อุทิศ
9.  บ้านกองแหะ
10.  บ้านก๋ายน้อย
11.  บ้านขุนแจ๋
12.  บ้านช้างใน
13.  บ้านกิ่วเสือ
14.  บ้านต้นขาม
15.  บ้านต้นผึ้ง
16.  บ้านต้นรุง
17.  บ้านทับเดื่อ
18.  บ้านท่ามะเกี๋ยง
19.  บ้านท่าเกวียน
20.  บ้านทุ่งโป่ง
21.  บ้านนากู่
22.  บ้านนาบุญโหล่งขอด
23.  บ้านน้ำริน
24.  บ้านบวกหมื้อ
25.  บ้านบวกจั่น
26.  บ้านบ่อแก้ว
27.  บ้านบวกเปา
28.  บ้านปง
29.  บ้านปางกว้าง
30.  บ้านป่าก้าง
31.  บ้านปางฮ่าง
32.  บ้านปางห้วยตาด
33.  บ้านปางขุม
34.  บ้านปางไฮ
35.  บ้านป่าติ้ว
36.  บ้านป่าตุ้ม
37.  บ้านปางไม้แดง
38.  บ้านป่าลาน
39.  บ้านป่าเหมือด
40.  บ้านป่าบง
41.  บ้านป่าไหน่
42.  บ้านผึ้ง
43.  บ้านพระนอน
44.  บ้านร่มหลวง
45.  บ้านริมใต้
46.  บ้านศรีงาม
47.  บ้านศรีบุญเรือง
48.  บ้านสะลวงนอก
49.  บ้านสันกลาง
50.  บ้านสันคะยอม
51.  บ้านสันป่าสัก
52.  บ้านสันป่าตอง
53.  บ้านสันพระเนตร
54.  บ้านสันศรี
55.  บ้านสันปง
56.  บ้านหนองก๋าย
57.  บ้านหนองปลามัน
58.  บ้านหนองมะจับ
59.  บ้านหนองปิด
60.  บ้านหลักปัน
61.  บ้านห้วยบง
62.  บ้านหลวง
63.  บ้านห้วยเกี๋ยง
64.  บ้านห้วยน้ำจาง
65.  บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
66.  บ้านเจดีย์แม่ครัว
67.  บ้านหัวฝาย
68.  บ้านเป้าวิทยาคาร
69.  บ้านหนองไคร้
70.  บ้านเมืองกื้ด
71.  บ้านเมืองก๊ะ
72.  บ้านเอียก
73.  บ้านเมืองขอน
74.  บ้านแจ่งกู่เรือง
75.  บ้านแม่ขะปู
76.  บ้านแม่ตะมาน
77.  บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
78.  บ้านแม่ปั๋ง
79.  บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
80.  บ้านแม่ปาคี
81.  บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
82.  บ้านแม่ลานคำ
83.  บ้านแม่สา
84.  บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
85.  บ้านแม่เลา
86.  บ้านแม่แต
87.  บ้านแม่เหียะ
88.  บ้านแม่แฝก
89.  บ้านแม่แว
90.  บ้านแม่แมม
91.  บ้านแม่แสะ
92.  บ้านแม่โจ้
93.  บ้านแม่โต๋
94.  บ้านโปง
95.  บ้านแม่ไคร้
96.  บ้านโป่ง
97.  บ้านโป่งแยงใน
98.  บ้านใหม่
99.  ประชาสามัคคีวิทยา
100.  ป่าจี้วังแดงวิทยา
101.  พร้าวบูรพา
102.  ประดู่วิทยา
103.  ภูดินวิทยา
104.  รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
105.  ร่ำเปิงวิทยา
106.  วัดงิ้วเฒ่า
107.  มูลนิธิมหาราช 5
108.  วัดช่อแลสาขาบ้านดง
109.  วัดทรายมูล
110.  วัดท่าข้าม
111.  วัดนาเม็ง
112.  วัดทุ่งหลวง
113.  วัดบ้านเหล่า
114.  วัดบ้านป้อก
115.  วัดปางมะกล้วย
116.  วัดปางเติม
117.  วัดยั้งเมิน
118.  วัดสันคะยอม
119.  วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
120.  วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
121.  วัดห้วยไร่
122.  วัดหนองออน
123.  วัดแม่แก้ดน้อย
124.  วัดอมลอง
125.  วัดแม่กะ
126.  สันป่าตึงวิทยาคาร
127.  สบเปิงวิทยา
128.  สหกรณ์ดำริ
129.  สันมหาพนวิทยา
130.  สันทรายหลวง
131.  สันป่าสักวิทยา
132.  สันป่ายางวิทยาคาร
133.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
134.  เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
135.  โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ