1.  ชุมชนบ้านดง
2.  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
3.  ชุมชนบ้านแม่สาบ
4.  ทรายทองราษฎร์อุทิศ
5.  บ้านก๋ายน้อย
6.  บ้านขุนแจ๋
7.  บ้านกิ่วเสือ
8.  บ้านต้นผึ้ง
9.  บ้านทุ่งโป่ง
10.  บ้านนากู่
11.  บ้านบวกจั่น
12.  บ้านบ่อแก้ว
13.  บ้านปางฮ่าง
14.  บ้านปางห้วยตาด
15.  บ้านปางขุม
16.  บ้านปางไม้แดง
17.  บ้านป่าลาน
18.  บ้านป่าเหมือด
19.  บ้านป่าบง
20.  บ้านป่าไหน่
21.  บ้านผึ้ง
22.  บ้านริมใต้
23.  บ้านผาหมอน
24.  บ้านศรีงาม
25.  บ้านสันคะยอม
26.  บ้านสันศรี
27.  บ้านหนองปิด
28.  บ้านห้วยน้ำจาง
29.  บ้านหนองไคร้
30.  บ้านเมืองขอน
31.  บ้านแม่ขะปู
32.  บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
33.  บ้านแม่ปั๋ง
34.  บ้านแม่ยางห้า
35.  บ้านแม่ปาคี
36.  บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
37.  บ้านแม่เลา
38.  บ้านแม่แต
39.  บ้านแม่แฝก
40.  บ้านแม่แว
41.  บ้านแม่แสะ
42.  บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
43.  บ้านแม่ไคร้
44.  บ้านโป่ง
45.  บ้านโป่งแยงใน
46.  ประชาสามัคคีวิทยา
47.  รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
48.  วัดงิ้วเฒ่า
49.  วัดบ้านป้อก
50.  วัดปางเติม
51.  วัดยั้งเมิน
52.  วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
53.  วัดห้วยไร่
54.  วัดแม่เลย
55.  วัดแม่แก้ดน้อย
56.  วัดอมลอง
57.  สหกรณ์ดำริ