1.  ชุมชนบ้านดง
2.  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
3.  ชุมชนบ้านแม่สาบ
4.  ทรายทองราษฎร์อุทิศ
5.  บ้านกองแหะ
6.  บ้านก๋ายน้อย
7.  บ้านขุนแจ๋
8.  บ้านกิ่วเสือ
9.  บ้านนากู่
10.  บ้านบวกจั่น
11.  บ้านบ่อแก้ว
12.  บ้านปางขุม
13.  บ้านป่าลาน
14.  บ้านผาหมอน
15.  บ้านห้วยน้ำจาง
16.  บ้านแม่ขะปู
17.  บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
18.  บ้านแม่ยางห้า
19.  บ้านแม่ปาคี
20.  บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
21.  บ้านแม่ลานคำ
22.  บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
23.  บ้านแม่เลา
24.  บ้านแม่แมม
25.  บ้านแม่แสะ
26.  บ้านแม่โต๋
27.  บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
28.  บ้านแม่ไคร้
29.  บ้านโป่งแยงใน
30.  ป่าแป๋วิทยา
31.  รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
32.  วัดงิ้วเฒ่า
33.  วัดบ้านป้อก
34.  วัดปางมะกล้วย
35.  วัดปางเติม
36.  วัดยั้งเมิน
37.  วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
38.  วัดแม่เลย
39.  วัดอมลอง
40.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
41.  โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ