1.  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
2.  บ้านกาดฮาว
3.  บ้านกองแหะ
4.  บ้านก๋ายน้อย
5.  บ้านขุนแจ๋
6.  บ้านช้างใน
7.  บ้านกิ่วเสือ
8.  บ้านต้นขาม
9.  บ้านท่ามะเกี๋ยง
10.  บ้านนากู่
11.  บ้านนาบุญโหล่งขอด
12.  บ้านบวกจั่น
13.  บ้านบ่อแก้ว
14.  บ้านปางฮ่าง
15.  บ้านปางขุม
16.  บ้านปางไม้แดง
17.  บ้านป่าลาน
18.  บ้านพระนอน
19.  บ้านผาหมอน
20.  บ้านสะลวงนอก
21.  บ้านสันปง
22.  บ้านหนองก๋าย
23.  บ้านหนองปลามัน
24.  บ้านหนองปิด
25.  บ้านห้วยบง
26.  บ้านหลวง
27.  บ้านห้วยน้ำจาง
28.  บ้านเป้าวิทยาคาร
29.  บ้านเมืองกื้ด
30.  บ้านเมืองก๊ะ
31.  บ้านเอียก
32.  บ้านแม่ขะปู
33.  บ้านแม่ตะมาน
34.  บ้านแม่ยางห้า
35.  บ้านแม่ปาคี
36.  บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
37.  บ้านแม่สา
38.  บ้านแม่เลา
39.  บ้านแม่เหียะ
40.  บ้านแม่แว
41.  บ้านแม่แมม
42.  บ้านแม่แสะ
43.  บ้านแม่โต๋
44.  บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
45.  บ้านแม่ไคร้
46.  บ้านโป่งแยงใน
47.  ป่าแป๋วิทยา
48.  รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
49.  วัดงิ้วเฒ่า
50.  วัดช่อแลสาขาบ้านดง
51.  วัดท่าข้าม
52.  วัดบ้านเหล่า
53.  วัดบ้านป้อก
54.  วัดปางมะกล้วย
55.  วัดปางเติม
56.  วัดยั้งเมิน
57.  วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
58.  วัดแม่เลย
59.  วัดอมลอง
60.  สันป่าตึงวิทยาคาร
61.  สบเปิงวิทยา
62.  สันป่ายางวิทยาคาร
63.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
64.  เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
65.  โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ