1.  บ้านกิ่วเสือ
2.  บ้านป่าตุ้ม
3.  บ้านแม่ไคร้
4.  วัดยั้งเมิน
5.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7