1.  บ้านคูระ
2.  บ้านปานัน
3.  บ้านม่วงเตี้ย
4.  บ้านล้อแตก