1.  บ้านคูระ
2.  บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
3.  บ้านบากง
4.  บ้านม่วงเตี้ย
5.  บ้านอาโห
6.  บ้านโคกโพธิ์