1.  ชุมชนบ้านต้นสน
2.  ชุมชนบ้านสะนอ
3.  ตลาดปรีกี
4.  บ้านคลองช้าง
5.  บ้านคลองทราย
6.  บ้านกูบังบาเดาะ
7.  บ้านควนลาแม
8.  บ้านควนแตน
9.  บ้านควนแปลงงู
10.  บ้านควนโนรี
11.  บ้านตรัง
12.  บ้านท่าคลอง
13.  บ้านถนน
14.  บ้านท่าเรือ
15.  บ้านนาประดู่
16.  บ้านนาค้อเหนือ
17.  บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
18.  บ้านนาเกตุ
19.  บ้านบาโงฆาดิง
20.  บ้านบากง
21.  บ้านบาละแต
22.  บ้านบินยา
23.  บ้านบูเกะกุง
24.  บ้านปลักปรือ
25.  บ้านปาลัส
26.  บ้านป่าไร่
27.  บ้านมะหุด
28.  บ้านราวอ
29.  บ้านล้อแตก
30.  บ้านวังกว้าง
31.  บ้านลางสาด
32.  บ้านสะกำ
33.  บ้านสามยอด
34.  บ้านอาโห
35.  บ้านอีบุ๊
36.  บ้านอินทนิล
37.  บ้านเกาะตา
38.  บ้านโคกโพธิ์
39.  บ้านโผงโผง
40.  มายอ (สถิตย์ภูผา)
41.  วัดทรายขาว
42.  วัดธนาภิมุข
43.  วัดนิคมสถิต
44.  วัดบันลือคชาวาส
45.  วัดบุพนิมิต
46.  วัดอรัญวาสิการาม
47.  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้