1.  ชุมชนบ้านต้นสน
2.  ชุมชนบ้านสะนอ
3.  ชุมชนวัดอัมพวนาราม
4.  ตลาดนัดบาซาเอ
5.  ตลาดปรีกี
6.  บ้านกระโด
7.  บ้านคลองช้าง
8.  บ้านคลองทราย
9.  บ้านกูบังบาเดาะ
10.  บ้านควนลาแม
11.  บ้านควนแตน
12.  บ้านควนแปลงงู
13.  บ้านควนโนรี
14.  บ้านชะเมา
15.  บ้านตรัง
16.  บ้านท่าคลอง
17.  บ้านถนน
18.  บ้านนาค้อใต้
19.  บ้านท่าเรือ
20.  บ้านนาประดู่
21.  บ้านนาค้อเหนือ
22.  บ้านนาเกตุ
23.  บ้านบาโงฆาดิง
24.  บ้านบากง
25.  บ้านบาละแต
26.  บ้านบินยา
27.  บ้านบูเกะกุง
28.  บ้านปานัน
29.  บ้านบูโกะ
30.  บ้านปาลัส
31.  บ้านป่าไร่
32.  บ้านมะหุด
33.  บ้านราวอ
34.  บ้านล้อแตก
35.  บ้านวังกว้าง
36.  บ้านลางสาด
37.  บ้านสะกำ
38.  บ้านสามยอด
39.  บ้านสิเดะ
40.  บ้านอาโห
41.  บ้านอีบุ๊
42.  บ้านอินทนิล
43.  บ้านเกาะตา
44.  บ้านโคกขี้เหล็ก
45.  บ้านโคกโพธิ์
46.  บ้านโผงโผง
47.  มายอ (สถิตย์ภูผา)
48.  วัดทรายขาว
49.  วัดธนาภิมุข
50.  วัดนิคมสถิต
51.  วัดบันลือคชาวาส
52.  วัดบุพนิมิต
53.  วัดป่าสวย