1.  คลองขวาง
2.  ตลาดคลอง 16
3.  บ้านบางข้าว
4.  บ้านปลายคลอง 20
5.  บ้านแขวงกลั่น
6.  ประกอบราษฎร์บำรุง
7.  พรหมานุเคราะห์
8.  ปากคลองบางขนาก
9.  วัดชนะสงสาร
10.  วัดท่าสะอ้าน
11.  วัดบางปรง
12.  วัดบางไทร
13.  วัดบางแสม
14.  วัดประตูน้ำท่าไข่
15.  วัดลาดบัว
16.  วัดสมานรัตนาราม
17.  วัดเทพนิมิตร
18.  วัดเทพราช
19.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
20.  สิทธิสุนทรอุทิศ
21.  สุเหร่าคลอง 15
22.  สุเหร่าคลองใหญ่
23.  สุเหร่าคลอง 18
24.  สุเหร่าดอนกลาง
25.  สุเหร่าสมอเซ
26.  สุเหร่าสมอเอก