1.  จันทร์เจริญ
2.  คลองพานทอง
3.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
4.  ตลาดเปร็ง
5.  บ้านคลอง 21
6.  บ้านดอนเกาะกา
7.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
8.  บ้านบางแก้ว
9.  บ้านบึงพระอาจารย์
10.  บ้านวนท่าแครง
11.  บ้านเกาะดอน
12.  บ้านวังตะเคียน
13.  บึงสิงโต
14.  บ้านสีล้ง
15.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
16.  บึงเทพยา
17.  วัดกระทุ่ม
18.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
19.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
20.  วัดคลองต้นหมัน
21.  ปากบึงสิงโต
22.  วัดคลอง 18
23.  วัดคลองสวน
24.  วัดคลองเจ้า
25.  วัดคู้เกษมสโมสร
26.  วัดคลองบ้านโพธิ์
27.  วัดจรเข้น้อย
28.  วัดจุกเฌอ
29.  วัดญาณรังษาราม
30.  วัดดอนทอง
31.  วัดดอนทราย
32.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
33.  วัดตะพังคลี
34.  วัดทด
35.  วัดนครเนื่องเขต
36.  วัดบน
37.  วัดนิโครธาราม
38.  วัดบางปลานัก
39.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
40.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
41.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
42.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
43.  วัดบางผึ้ง
44.  วัดบางพระ
45.  วัดบ้านนา
46.  วัดบางสมัคร
47.  วัดบึงทองหลาง
48.  วัดประชาบำรุงกิจ
49.  วัดประชาบำรุง
50.  วัดบึงน้ำรักษ์
51.  วัดบึงตาหอม
52.  วัดประศาสน์โสภณ
53.  วัดผาณิตาราม
54.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
55.  วัดพรหมสุวรรณ
56.  วัดพิมพาวาส
57.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
58.  วัดพุทธอุดมวิหาร
59.  วัดรามัญ
60.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
61.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
62.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
63.  วัดล่าง
64.  วัดลาดยาว
65.  วัดศรีมงคล
66.  วัดสนามจันทร์
67.  วัดสว่างอารมณ์
68.  วัดสองคลอง
69.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
70.  วัดสุขาราม
71.  วัดหนองกระสังสามัคคี
72.  วัดหลวงแพ่ง
73.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
74.  วัดหนามแดง
75.  วัดอรัญญิการาม
76.  วัดเกาะ
77.  วัดเกตุสโมสร
78.  วัดอินทาราม
79.  วัดเขาดิน
80.  วัดเกาะจันทาราม
81.  วัดเที่ยงพิมลมุข
82.  วัดแพรกนกเอี้ยง
83.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
84.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
85.  วัดแสนภูดาษ
86.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
87.  วัดไชยธารา
88.  วัดไผ่ดำ
89.  สกัด 80
90.  วัดใหม่ประเวศ
91.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
92.  สกุลดีประชาสรรค์
93.  สะแกโดดประชาสรรค์
94.  สุเหร่าคลอง 14
95.  สุเหร่าคลอง 19
96.  สุเหร่าคลองหกวา
97.  สุเหร่าคู้
98.  สุเหร่าคลอง 20
99.  สุเหร่าจรเข้น้อย
100.  สุเหร่าดอนเกาะกา
101.  สุเหร่าดารุลนาอีม
102.  สุเหร่าปากคลอง 20
103.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
104.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
105.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
106.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
107.  สุเหร่าเกาะไร่
108.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
109.  สุเหร่าแคราย
110.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
111.  แสมขาววิทยาคาร
112.  แพ่งพิทยาภูมิ