1.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
2.  วัดไผ่ดำ
3.  สุเหร่าคลอง 15
4.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
5.  แพ่งพิทยาภูมิ